Skolkommission för framtidens skola, signerat Tobias Jobring

Posted on 20 maj, 2013 av

3


Sverige behöver en Skolkommission nu

Vi är alla överens.
SKL, regeringen, lärarfacken, forskarna, managementkonsultbolagen, Svenskt Näringsliv, EU, internationella organisationer som OECD- och P21-organisationen.
Lärare är det som spelar roll för skolans resultat.

Regeringen har genomfört alla tänkbara politiska reformer som går att göra inom ramen för skolans politiska styrning. De har skrivit om skollagen, läroplanen och kursplanerna. De har genomfört en gymnasiereform och infört en ny lärarutbildning. De har ändrat betygsstegen och inför tidigare betyg och skriftliga omdömen samt inrättat en skolinspektion. Endast en av dessa reformer påverkar direkt lärarnas förutsättningar att utöva sitt yrke, nämligen inrättandet av skolinspektionen.

Skolinspektionen granskar skolans kvalitetsarbete och brister i verksamheten. De kan hjälpa skolor att identifiera brister samt ge stöd i hur de kan korrigeras. Intressant är också att själva inspektionen i sig kan fungera lärande, vilket innebär att en fysisk inspektion på en skola kan hjälpa en skola i dess utveckling genom att fungera formativt.

Alla inspektionsmyndigheter måste utgå från kriterier för att kunna fungera likvärdigt och så gör även den svenska skolinspektionen. Skolinspektionen använder sig av positiva exempel som identifieras i samband med deras inspektioner som grund för sina kriterier.
Finns det inga positiva exempel används skolverkets allmänna råd och inspektörernas skolskicklighet som grund för framtagning av kriterierna.

Inrättandet av en Skolkommission skulle kunna ha som syfte att fungera som en lärande organisation som verkar genom en dubbelsidig interaktion med och mellan skolor.
Dels skulle inspektionen fungera som en stödmyndighet som kan stötta skolor som har svåra problem och rådge skolor som fungerar bra men vill bli bättre. Den skulle också kunna fungera som en plattform för skolor att lära av varandra. För att kunna realisera detta måste myndighetens verksamhet och kontor vara spridda regional över landet.

Inrättandet av Skolkommission skulle innebära:
• Ett direkt stöd till skolor som är i behov av stöd för nå upp till 100% gymnasiebehörighet alternativt högskolebehörighet.
• Det skulle bidra till att sprida alla de fantastiska exempel på användningen av teknologi och pedagogik som utövas i undervisningen på många av landets fantastiska skolor.
• Det skulle också ha en underlättande funktion för lärare att nätverka och lära av varandra regionalt.
• Den skulle kunna förmedla information om vad som skapar en verkligt framgångsrik undervisning till Skolinspektionen. Den informationen kan skolinspektionen använda vid utformandet av sina inspektionskriterier. På det sättet kommer skolinspektionen även kunna peka ut utvecklingsmöjligheter för de bästa skolorna.

Slutligen skulle inrättandet av en Skolkommission vara den långsiktiga satsning svensk skola behöver. Inte bara för att säkerställa en likvärdig skola utan också för att kunna ge våra barn de förutsättningar de behöver för att leva i 2000-digitaliserade och globala samhälle.

Regeringen bör omgående tillsätta en utredning för inrättande av en Skolkommission som dels skulle utreda tänkbara syften och uppdragsformulering samt ge förslag på inrättande av en ny Skolkommission.

Sverige behöver en skolkommission.
Nu.

Tobias Jobring,
fd. förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA och statsvetare.

Kontakt:
Mail: Tobias.jobring@gmail.com
Twitter: @TobiasJobring

Annonser