Pål Christensson: Min vision om skolan

Posted on 10 november, 2014 av

0


I en annan tid än nu, men kanske i en framtid, kan skolan som institution se annorlunda ut. Jag är inte helt nöjd med statens, kommunernas, fackens och lärarnas roller i förhållande till skolan som det ser ut nu.

Jag tänker så här:
Staten, alltså riksdagen, ska besluta om reformer. Skolverket, eller någon annan lämplig myndighet med ett lämpligt namn, ska arbeta fram en läroplan som motsvarar de reformer som beslutats om. Riksdagen, departementen och Skolverket ska inte blanda sig i forskning i utbildningsvetenskapen; inte heller ska de utfärda lärarlegitimationer.

Facken, eller förhoppningsvis facket, ska vara motpart till arbetsgivaren och syssla med löneförhandlingar och arbetsmiljö. Facket ska inte syssla med skolutveckling och forskning inom utbildningsvetenskap. De ska inte heller anordna pedagogiska konferenser och liknande insatser.

Kommunernas ansvar är att se till att resurser fördelas på riktigt sätt, alltså på det sätt som gör det möjligt för skolorna att uppfylla läroplanens mål. Kommuner kan även vara behjälpliga i arbete med att skapa förutsättningar för skolor att nå utanför skolans väggar, alltså till näringsliv, högskolor, föreningsliv och organisationer. Kommunens roll i min vision är alltså inte så annorlunda mot idag. Sedan kan man diskutera om kommunen eller staten ska vara huvudman, men jag ser faktiskt inte detta som den allra viktigaste frågan.

Forskning i utbildningsvetenskap sker på universitet och högskolor, men det bör finnas fler lärare som har kombinerad tjänst som forskande lärare. Jag kan även tänka mig fristående forskning om och för skola, ledd av forskande lärare. Högskolorna och universiteten bör ha en mer aktiv roll gentemot allmänheten, kommuner och staten.

I visionen ovan finns ett stort tomrum. Detta tomrum tänker jag ska fyllas av lärare på olika sätt. Det ska vara lärarna själva som utfärdar lärarlegitimation och drar in dessa vid behov. Naturligtvis behövs en särskild organisation för detta ändamål, men den ska vara initierad och styrd från lärarhåll. Det borde ligga i lärarnas egenintresse att upprätthålla nivån på lärarprofessionen. Lärarna bör ha en egen organisation, friställd från fackliga frågor och statlig styrning, där skolutveckling drivs framåt och forskning samlas. Denna organisation, som alltså är samma som utfärdar lärarlegitimationer, kan arbeta med kongresser, konferenser, nätverk, lobbying och utbildning. Allt med tanke på skolutveckling. Först då kan vi tala om en verklig profession som har makt över sin praktik.

Som det är nu har politiker, hjärnforskare och allmänheten mer makt över lärarna än lärarna själva. Som det är nu kan facket och dess medlemmar bita sig i svansen när de talar om skolutveckling. Som det är nu känner sig lärare bollade med och stoltheten ligger inte särskilt högt på skalan. Som det är nu känner sig lärare övervakade av skolinspektionen och pressade från flera håll.

Men tänk om lärarkåren hade en gemensam stolthet och känsla för skolan som institution. Att varje lärare kände ett ansvar för verksamheten i skolorna och för verksamhetens fortlevnad och utveckling. Tänk om lärarna blev de som konsulterades i viktiga frågor om skolan, och kanske även om andra områden. Att det var självklart vem man ska fråga när det gäller skolan. Tänk om det fanns en vi-känsla i lärarkåren där det var viktigt med varje lärares utveckling och där varje arbetsplats var en plats för vidare lärande.

Vilka förutsättningar finns för att förverkliga min vision? Inte många på kort sikt. Inte mer än att det finns arbeten runt om i kommunerna som verkar i positiv riktning. I dessa arbeten kan lärare ta plats, visa att man är att räkna med. Lärare kan också ta plats genom att initiera skolutvecklingsinsatser. Tala med rektor och skolchefer, lägg fram idéer så kanske resurserna kommer fram. Ju fler lärare som utnyttjar det givna frirummet desto större möjligheter att påverka sin situation, vilket i sin tur ger förutsättningar för att känna tillfredsställelse i sitt arbete.

Med vänlig hälsning
Pål Christensson

Annonser
Posted in: Uncategorized