#afkAlmedalen: Anna Anu Viik kickar igång en Walk n´Talk

Posted on 26 juni, 2014 av

1


Anna Anu Viik (@hueligen), modersmålslärare i finska på Gotland, startar vår tredje Walk n´Talk under #afkAlmedalen, ons 2/7 10.00 – 10.30, tillsammans med Daniel Söderberg (@PEDS16), rektor och andre vice ordf. i Skolledarförbundet. Kom och samtala om lärande och skola tillsammans med oss. Läs mer om detta här.

Här får ni ta del av några tankar från Anna Anu Viik:

#modersmål

Är modersmål ett viktigt ämne?

20 % av alla elever i Sverige är berättigade till modersmålsundervisning men bara hälften av dem får undervisning. I Finland tittar man på just nu hur modersmålet skulle kunna utvecklas för att skolresultatet skulle kunna höjas efter PISA-undersökningen.

Skillnaden mellan etniska svenskar och elever med invandrarbakgrund är större än vad man har trott. Många undersökningar visar att flerspråkiga elever presterar bättre i alla skolämnen i snitt så det finna bara fördelar att satsa i ett ämne som modersmål, så det finns all anledning att äntligen satsa på detta bortglömda skolämne.

Modersmålet ska utveckla kunskaperna i det egna språket. Undervisningen ska hjälpa elever att få en stark självkänsla och främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. Ämnet skall även ge kunskaper om hemlandets kultur och samhällsskick och hjälpa eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

I praktiken är ämnet eftersatt på många sätt jämfört med andra skolämnen och problemen är många:

• Det finns ingen specifik lärarutbildning för modersmålslärare i Sverige.

• Det är ovanligt att flerspråkiga lärarstudenter väljer ämnet modersmål i sin ämneskombination på lärarutbildningen. Osäkerhet om ämnet kommer att anordnas på skolan, ämnets status är låg och lärarnas svåra arbetsmiljö t ex. med många elever på olika skolor, bilresor och röriga scheman lockar inte unga lärare även om de ibland fyller sina tjänster med modersmålsuppdrag.

• Lärarbristen är den akuta orsaken för att modersmålet uteblir, de som anställs kommer och går, många saknar lärarutbildning, metodiken brister, IKT- kunskaperna, som är extra viktiga för modersmålslärare som ofta saknar undervisningsmaterial, brister, listan kan göras lång.

• Modersmål är inte ett schemalagt ämne. Undervisningen sker ofta utanför skoltiden.

• Tiden, eleverna får för att läsa detta ämne räcker inte, för att nå målen.

• Kvalitén i undervisningen brister: det finns inte material, lokalerna är inte ändamålsenliga, bristande resurser i ämnet.

• Många gånger fungerar inte undervisningen rent praktiskt, då den ofta ordnas så att det blir långa restider samt under fel tid för eleven.

Modersmålet behöver ett eget lärarlyft. Ämnet måste schemaläggas under ämnet elevensval så att eleverna kan studera sitt språk mer än en gång i veckan. Ett sätt att adressera denna utmaning är att professionellt utveckla distansundervisningen. Det kan göras genom interaktiv lärplattform där undervisningen sker dynamiskt med hjälp av en legitimerad lärare som undervisar och handleder sina elever via lärplattformen. Lärarna använder varierande digitala verktyg, både sådana som lärplattformen erbjuder och verktyg som erbjuds på nätet, så att kvalitén av undervisningen blir hög samtidigt som den blir modern och roligare för eleverna. Läraren arbetar i ett arbetslag, tillsammans med andra distanslärare inom språkskolan. En behörig lärare kan undervisa betydligt fler elever och eleverna får en möjlighet att studera tillsammans med andra i en kunskapsmässigt homogen grupp.

Digitalisering av ämnet modersmål kan vara lösningen i praktiken för skolhuvudman för att kunna erbjuda elever undervisning av god kvalité. Det ersätter inte lärare för de elever som redan har fungerande undervisning i dag men ger möjlighet att delta i undervisningen för dem elever som har stått och står utan modersmålsundervisning.

I dag är kvalitativ modersmålsundervisning en lottovinst för några elever. Distansundervisningen skulle höja likvärdigheten avsevärt mellan eleverna oavsett var de bor eller vilken situation de har schemamässigt i skolan. Dags att väga modersmålets betydelse i debatten om bättre skolresultat.

Annonser
Posted in: #afkAlmedalen14