På förekommen anledning

Posted on 20 juni, 2014 av

1


Ett blogginlägg av en 13-åring på #skolvårens webbplats har gett upphov till debatt och många missförstånd.

Vi är beklämda över hur denna historia har drabbat 13-åringen och hans mamma. Det var absolut inte vår intention, och det kommer aldrig vara vår intention att människor ska fara illa av att göra sina röster hörda, oavsett var och hur det sker. På #skolvårens blogg har vi publicerat en hel del elevröster. Vi kommer fortsätta göra det! Vi kan garantera att vi aldrig kommer att påverka elevernas röster. Eleverna får föra fram sina röster helt utan påverkan, med sina egna ord och tankar. Vi kommer att fortsätta behandla alla lika och välkomna alla röster.

En av de främsta intentionerna med ansvarsrörelsen #skolvåren är att vara en plattform för att få en större mångfald av röster att höras i skol- och samhällsdebatten. Politiker och journalister hörs mest och det har varit en tydlig avsikt från begynnelsen att skapa en plattform där fler röster kan höras, oaktat ens yrke, status, ålder eller position i samhället.

En grupp röster som sällan hörs är elevernas. Vi är bra på att prata om elever, men inte lika bra på att prata med dem. Det är deras skolgång, deras liv och deras framtid vi pratar om. Därför försöker vi, så ofta vi kan och får möjlighet, att föra fram elevers röster. De skriver/säger inte alltid det vuxenvärlden vill höra, men även de rösterna måste få nå ut, hur obekväma de än månde vara. Det har visat sig vara ganska svårt att få fatt i dem, och farhågan är att det blir än svårare efter detta. Men det är värt att notera att andra och tredje mest lästa inläggen på #skolvårens blogg, är skrivna av två ungdomar! Elever som skriver om hur de upplever sin skolgång anser vi i BO vara en ovärderlig del av det samtal om skola och samhälle som vi är en del av. Därför ansåg, och anser vi fortfarande, att 13-åringens text var och är viktig i debatten!

 

Kort resumé:

* En 13-åring blev tillfrågad om att skriva en gästblogg om hens tankar kring skolan efter att #skolvåren Back Office (BO) tagit del av några kommentarer via sms.

* 13-åringen är barn till en medlem i BO (som inte är medförfattare till detta inlägg). Medvetet skrev vi inte ut efternamn, ort eller annan info om 13-åringen av följande anledningar:

– Vi gör aldrig det om författaren själv inte önskar det. Varje författare har rätt till sin egen röst.

– Vi önskar generellt att namn skrivs ut men tycker inte att det är lika viktigt när omyndiga vill skriva hos oss eller när det finns chans att andra parters identiteter röjs. Här fanns båda de kriterierna med; att skriva ut elevens fullständiga namn, eller elevens mammas namn, skulle göra det mycket enklare att ta reda på identiteten av läraren, och alltså tredje parten, i texten.

* En kväll, några månader efter texten publicerats, hävdade röster på Twitter att den publicerade texten inte kunde vara skriven av en 13-åring, med motiveringen att den var för bra för det. Vi upplevde att det insinuerades att hela eller delar av BO skrivit texten och utgett oss för att vara en 13-åring.

* Ett tweet från 13-åringens mamma gav upphov till olika tolkningar. Frågor om huruvida texten skrivits av 13-åringen själv, av #skolvårens BO, med inblandning av mamman och/eller läraren väcktes.

* Debatten har pågått under ett par veckors tid, till största del på Twitter samt via en blogg på Lärarnas Riksförbund, i två olika inlägg. Vi förstår inte debatten fullt ut, varken dess syfte, motiv eller vad vinsten med den är. Vi tror dock inte att någon medvetet syftar till att skada eller göra någon illa, och vill förtydliga att det givetvis inte är något vi avser göra heller.

 

Kritiken och frågorna som riktats till #skolvåren sammanfattar vi enligt följande:

1. Vem skrev bloggen?

2. När och hur har läraren varit inblandad i textarbetet?

3. Varför skrev vi inte ut att 13-åringen var son till en medlem i BO? (För svar på detta, se ovan.)

4. Hur vet ni detta?

5. Varför svarar ni inte på frågor i den pågående debatten på Twitter?

6. Varför lämnar ni ut olika uppgifter?

7. Varför ”slirar” en organisation med ”sådan stor makt i skoldebatten” på sanningen?

8. Varför vill ni inte ge ut kontaktuppgifterna till läraren som texten handlar om?

9. Varför hänger ni ut en lärare i texten?

 

Så här ser vi på saken:

1. Vem skrev bloggen?

Bloggen skrevs av 13-åringen.

2. När och hur har läraren varit inblandad i textarbetet?

Texten som publicerades på #skolvårens blogg är skriven av 13-åringen. Mamman har “rättat kommateringar och flyttat några punkter” innan publicering. EFTER publiceringen har 13-åringen arbetat tillsammans med sin lärare, med utgångspunkt i texten, och utifrån det skapat en Lokal Pedagogisk Planering (LPP) för att utveckla arbetet och jobba vidare mot målen.

3. Varför skrev vi inte ut att 13-åringen var son till en medlem i BO?

För svar på detta, se ovan under “Kort resumé”.

4. Hur vet ni detta?

Vi har talat med 13-åringens mamma som berättat förloppet. Hon har även kontakt med läraren och har pratat med läraren om detta. Vi har inga skäl till att tvivla på den information vi fått.

5. Varför svarar ni inte på frågor i den pågående debatten på Twitter?

Vi har svarat, vid flertalet tillfällen. Principiellt försöker BO svara på frågor, utifrån vår förmåga. Dock har vi avstått från att svara på sådant vi upplevt som insinuationer och ogrundade anklagelser.

Debatten pågick länge och till slut bad pojken om att få sin text borttagen från #skolvårens blogg och mamman vädjade att debatten skulle läggas ned. Av respekt för de inblandade, och eftersom vi redogjort för händelseförloppet, gjorde vi det.

6. Varför lämnar ni ut olika uppgifter?

Vi har aldrig avsett att lämna ut olika uppgifter. Har det uppfattats så, är det pga att missuppfattningar uppstått. Twitter är ett forum där det är lätt att missuppfatta varandra. Du har 140 tecken till godo (om du har tur) och vi försöker ständigt få in så mycket information som möjligt på det omfånget. Det kan vara knepigt både att skriva och tolka ibland. Det har förekommit tweets från flera håll som inte varit helt enkla att förstå. Framöver lovar vi därför att försöka formulera oss så entydligt som möjligt.

Vid några tillfällen har vi även av hänsyn till berörda parter valt att backa och inte fortsätta ta debatten på Twitter. Skulle en liknande situation uppstå framöver, där berörda tar illa vid sig, kommer vi även fortsättningsvis att backa.

7. Varför ”slirar” en organisation ”med sådan stor makt i skoldebatten” på sanningen?

Vi har hela tiden varit öppna med den information vi har och står enade i uppfattningen att vi ej har någon anledning att tvivla på den informationen.

8. Varför vill ni inte ge ut kontaktuppgifterna till läraren som texten handlar om?

Vi har på Twitter fått förfrågning att lämna ut kontaktuppgifter till läraren som 13-åringens inlägg handlade om. Det är vår skyldighet att främst skydda de inblandade, speciellt en tredje part som läraren. I det innefattas att ej lämna ut kontaktuppgifter till någon utan godkännande. Mamman till 13-åringen har varit i kontakt med läraren (vi övriga i BO är ej i kontakt med hen, av samma anledning). Huruvida läraren vill ge sig in i debatten eller ej är upp till läraren. Vi vill med det också säga att läraren inte är förpliktigad att göra något alls i det här fallet och vi kommer aldrig att pressas till att tvinga någon annan att göra något denne inte vill.

Läraren är tillfrågad att förmedla sin bild av saken, vilket vi informerat om på Twitter, något som nu ligger i lärarens händer. Vi har även meddelat att vi har förmedlat kontakt mellan en person som är intresserad av att göra en podcast tillsammans med 13-åringen och läraren från texten. Detta är BO inte inblandade i, utan nu är det upp till läraren, 13-åringen och podcastskaparen om det blir en podcast (eller bara ett samtal dem emellan). Önskningar är framförda, kontakter är förmedlade, publiceringsplats är erbjuden.

9. Varför hänger ni ut en lärare i texten?

Då inlägget endast var ett inlägg på bloggen var det oerhört få som hade kopplingar för att ta reda på lärarens identitet. Merparten av den information som krävs för att identifiera läraren kommer inte från BO. Innan debatten var detta inlägg helt enkelt en elevs röst, en text där en elev fick uttrycka hur hen upplever skolan.

 

#skolvåren Back Office har inget att dölja. Vi vill föra fram röster i debatten om skola och lärande som inte alltid hörs genom bruset. Vi strävar efter att delta i debatter och samtal där åsikter och oliktänkande bemöts med respekt. Vi kör med öppna kort samtidigt som vi har med människor att göra, och deras känslor måste vi också ta hänsyn till. Precis som vi denna gång har gjort vårt bästa för att svara på frågor och funderingar samt försökt respektera de berördas åsikter, kommer vi att fortsätta göra så i framtiden. Vi gör också vårt allra bästa för att i vårt fortsatta arbete ta lärdom av det som hänt i kölvattnet av 13-åringens blogginlägg. Vi vill bidra till att många röster lyfts, så att en mångfald av åsikter och insikter kan föras fram. Där vi kan mötas och tänka vidare tillsammans!

 

Med det önskar vi en riktigt fin midsommar,

Helena Roth

Ann Hultman Jakobsson

Therese Linnér

Ninna Kristiansen

Annonser
Posted in: Uncategorized