Vad är #skolvåren?

Posted on 23 mars, 2014 av

1


”It was a lesson to re-examine everything we take for granted today, everything we do simply because it’s the way things have always been done, and more importantly, a lesson in restraint.”
– Brian Solis

Det har visat sig att det är svårt för en del att förstå vad #skolvåren är. Vi i Back Office tror att det bland annat beror på att #skolvåren som rörelse inte följer traditionella strukturer för hur en rörelse förväntas agera. #skolvåren är en produkt av sin tid, i en tid då beteendemönster förändrats genom att ny teknik möjliggjort dessa förändringar.

”People are learning, communicating and collaborating differently in their personal life. Yet elsewhere, they’re expected to follow dated protocol that is at best counter-intuitive. This is causing a revolt which is only going to become increasingly dire as time and technology progress.”
– Brian Solis

Citaten ovan kommer från en artikeln som Emil Jansson länkade till på Facebook i helgen. Artikeln beskriver teknologin, med fokus på att teknologin fortfarande är något nytt, och dess implementeringsmönster i vårt samhälle. Hur den nya teknologin förändrar våra beteendemönster. Då #skolvåren som rörelse också är en del av det nya och även möjliggjorts för att ny teknik finns, och alltså är en produkt av det förändrade beteendemönstret, rimmar artikeln beskrivningar väl med hur #skolvåren som rörelse bemöts.

En traditionell rörelse, förening eller organisation förväntas ha kartan färdigritad innan de drar igång. Svaren, hierarkin för hur beslut tas, punktlistan och tidsplanen skapas av några få, finns nedskrivna och medlemsregister för alla de som vill acceptera detta upprättas. Med den teknik som finns idag, de plattformer tekniken skapat, förändras våra beteendemönster. I de traditionella strukturerna var några få producenter och resten av oss blev satta på den passiva avbytarbänken som konsumenter; vi skulle bara ta ställning till om vi ville vara med eller ej. I dag har vi istället otroliga möjligheter att vara aktiva producenter av kunskap och av hur vårt samhälle byggs. #skolvåren uppstod i en värld av dessa möjligheter, i en fråga där dessa möjligheter inte togs tillvara och i en vilja och en tro på att vi alla tillsammans kan skapa något mycket mer fantastiskt än vad några få av oss kan. Istället för att gå efter en färdig plan och anse oss ha alla rätta svaren färdiga redan, så kollaborerar #skolvårare svaren tillsammans på vägen. Vilket också är det som gör att #skolvåren är en lärande organisation:

”When I think I know enough about a subject, I stop learning. Yet, the world continues to evolve without me.” -@briansolis

Vad är då den gemensamma nämnaren som gör att vi samlas under det färggranna paraplyet #skolvåren? Det är vår gemensamma tro på att skolsystemet av idag inte fungerar som det bör. Det är vår övertygelse om att något måste förändras. Och det är vår tro på att vi måste börja med våra visioner, med frågan ”Varför skola?”, som också blir det som ger oss en gemensam utgångspunkt och grund att stå på.

”No matter how creative our ideas, it doesn’t matter. Without defining a vision of what we are trying to do – something that will matter to people – we are just going through life the way we always have. We are not moving in any new direction.”
– Brian Solis

Av vikt, för en lärande organisation som #skolvåren, är att alla inte tänker lika. Om alla tycker och tänker lika kommer väldigt lite lärande att ske. Vi måste vara öppna för att lyssna på varandra och villiga att bygga vidare med de lärdomar vi gör tillsammans. Troed Troedsson beskrev det #skolvåren gör som att vi reser en flaggstång snarare än bygger ett staket. Det fina med flaggstången är att man kan dras till den om man vill, även om vi tycker olika, och kollaborera tillsammans. Det står dig fritt fram att förhålla dig till flaggstången medan ett staket stänger oliktänkare ute.

”Right now, we take new technology and give it to an architect who already sees the world differently, the way it’s always been. Therefore they take something that’s native to a new world and forces it to comply within a legacy paradigm defined by dated philosophies, systems, and reward systems.”
– Brian Solis

Även vår metod för hur vi vill skapa förändring har ifrågasatts, men teorierna för den är mycket enkel. All förändring startar i oss själva och allt lärande sker gemensamt, i social interaktion. Genom att mötas i en anda av att vilja lyssna och lära av varandra bygger vi vidare på vår kunskap tillsammans. Sociokulturell teori i sin linda. Och för att jag ska praktisera förändring måste jag förändra hur jag ser och tänker på saker. Allt börjar med mig.

”Everything starts with you. I understand it’s difficult and daunting. After all, there’s a reason why change is either slow or ignored. It takes courage to break what isn’t yet broken and rebuild it in a way that others can’t yet visualize, appreciate or support. This is a time to rethink…everything. And, what a wonderful time it is to be alive for those who can see these challenges as opportunities to invent and reinvent all that makes the world go ’round.”
– Brian Solis

Vågar du?

Citaten i inlägget är alla från Brian Solis text ”The Future of Learning is Stuck in the Past: Why education is less about technology and more about behavior”. Läs hela artikeln här.

Annonser