Artikelserie ”Varför skola?” signerat Tommy Mattsson

Posted on 8 september, 2013 av

5


Syftet med skolan och verksamheten inom den är enligt skollag och läroplaner att optimalt främja alla barns utveckling och lärande. Detta ska med utgångspunkt från elevens individuella behov och förutsättningar. Vi vet att vår skola inte lyckas uppfylla den målsättningen.

Kan inte detta förklaras av att vi redan på ett tidigt stadium tappar bort individen ? I vår iver att organisera undervisningen så rationellt som möjligt delar vi in barnen i grupper utan någon som helst hänsyn till deras önskemål och behov, vi diagnostiserar och kategoriserar eleverna och klistrar på dem så många etiketter att vi inte har en chans att se individen genom ett kalejdoskop av fragmentiserad kategorisering Vi tappar bort den helhetssyn på individen, som borde vara grundplåten för det stöd till en individuellt anpassad utveckling (i motsats till anpassning) som det är skolans uppgift att erbjuda. Samtidigt framhålles den individuellt skickliga katederpedagogen på bekostnad av det fungerande arbetslaget, spetskompetens inom begränsade ämnesområden på bekostnad av synergieffekter av ämnesövergripande perspektiv, utökade kontroller av kognitiva utvecklingen på bekostnad av utvärderingen av sociala och empatiska färdigheter osv.

Vi har en skollag som klart definierar skolans uppgift men en verksamhet som i stället prioriterar de fragment som framstår som lätta att utvärdera och som tillåtit oss att stelna i de former som ett sedan länge svunnet samhälle framtvingat. Är det inte på tiden att vi på allvar överväger vilka krav skolans syfte enligt skollagen i ett modernt samhälle ställer på skolan ?

Måste vi inte hitta andra organisationsformer som är anpassade till dessa krav ? Är det inte på tiden att vi på allvar ifrågasätter begrepp som klasser, klassrum, timplaner, ämnesbehörighet, akademiska traditioner, skoldag, terminer osv ? Är det inte på tiden att vi tar demokratiskt fattade beslut om skollag och läroplan på allvar och försöker anpassa verksamheten efter det ? Är det inte vår skyldighet att i vår strävan att uppnå målsättningen för skolan att ta till oss den moderna pedagogiska forskningen ? Har inte den förkättrade men samtidigt också så mångfacetterade flumskolan gett oss rika erfarenheter att bygga vidare på i en målsättning att uppfylla de mål som formuleras i våra styrdokument ?

Låt oss sluta diskutera frågeställningen ”Varför skola?” och i stället ägna oss åt att följa de direktiv som vi som tjänstemän har att följa och utnyttja det friutrymme dessa faktiskt ger oss på bästa sätt.

Läs Tommy Mattssons blogg Tommys space här.
Följ Tommy Mattsson på Twitter @tommymattsson.

Annonser