Förutsättningar för lärande, av Johline Lindholm

Posted on 29 juni, 2013 av

1


Att skapa förutsättningar för lärande för hållbar utveckling, bildning för nuet

Den 21 maj anordnade jag ett event om skola och hållbar utveckling i Stockholm. Jag ville lyfta frågan och inspirera med positiva exempel och skapa en mötesplats där lärare, skolledare, pedagoger och andra intresserade skulle kunna mötas ansikte mot ansikte och utbyta erfarenheter. Skolvåren genomförde konferensen #afkVarberg 18-19 juni och mycket av tankar och konstateranden från kvällen den 21 maj konkretiserades på #afkVarberg av fler. Det säger mig att vi är på rätt väg.

TID står det i versaler i mitten av ett av A2 arken jag har framför mig. Jag lyfter på det för att få en överblick över nästa ark TID. Bläddrar, Lärare behöver tid!

I skrivande stund så snurrar det i mitt huvud. Hur utformade jag egentligen mina lektioner för 8orna i höstas? Hur kunde jag ha utformat dem, hur borde jag ha utformat dem för att skapa förutsättningar för lärande för hållbar utveckling? Hade jag kunnat lägga allt ansvar på eleverna i grupparbetet och tillsammans med dem utformat ramar för rapportering? Varför hade vi faktagenomgångar på lektion när de kunde ha hämtat informationen själva? Borde jag ha spelat in en video som de kunde kollat på? Skapat ett forum där de kunnat hjälpa varandra? Hade jag haft tiden att leta upp och skapa dessa verktyg och material?

Problemet blev tid. Inte bara tid i klassrummet och med eleverna, men också det faktum att jag endast jobbade med samma klasser under sju veckor och det är inte tillräckligt för att kunna förändra sättet att lära, även om jag tror att jag kom en bit på vägen när det gäller att skapa delaktighet och att engagera.

Nästa ark Lärar-REVOLUTION. Är det att våga vända på systemet? Att skapa vårt eget klassrum där vi ger mer makt till eleverna, mer ansvar och där vi håller informationsinhämtandet utanför klassrummet och det analytiska och reflektionerna i det gemensamma lärandetillfället med tillgång till lärare och andra elever att fråga? Att våga gå utanför ramarna på sin egen skola och i lärarstaben? Att inspireras, våga testa, samarbeta och samtala med andra som testar? Lärarrevolution kanske är att snacka ihop sig med de andra lärarna och vända på ett helt arbetslag och sedan på en hel skola. Att inte bara vända på klassrummet, men också tankarna, att få in hållbar utveckling i varje ämne eller tema, att fylla luckorna och att våga tro på en bättre värld? Lärarrevolution kanske är att ha tålamod med att förändringen kortsiktigt kräver kraft och tid, men i längden skapar tid och energi.

Bör vi ha ”Hållbar utveckling” som ett separat ämne eller som ett övergipande tankesätt? Är ämnesuppdelningen en begränsning eller en möjlighet till fördjupning för elever med fallenhet och intresse för de specifika sakfrågorna? Jag tror att vi behöver arbeta ämnesövergripande, att det är viktigt att vi har en medvetenhet om komplexitet och att vårt tankesätt alltid utgår ifrån hållbar utveckling och sambandsförståelse. Att alltid tänka steget längre. Det ena behöver inte utesluta det andra. En sak är i alla fall säker; om vi ska kunna förmedla en tro på framtiden behöver vi också själva tro på en positiv utveckling. Berättelsen och öppenheten hos lärare, hos en verklig person som står framför eleverna i klassrummet, skapar relevans och det är avgörande.

Ett stort problem som jag ser i att arbeta ämnensindelat är viljan och det ibland outtalade, och ibland uttalade, kravet på att eleverna ska ha höga betyg i alla ämnen. Vad är syftet? Jag kan inte allt om allt, varför kräver vi det av våra barn? Och vad är det egentligen vi mäter? I en bättre värld så skulle vi inte mäta kunskap, i alla fall inte som vi gör idag. Jag menar att vår syn på kunskap idag är skev, då vi premierar viss kunskap och ignorerar annan.

Det finns inga fulländade arbetsmetoder för hur vi ska arbeta med och skapa förutsättningar för lärande för hållbar utveckling. Det är upp till oss själva att testa oss fram och anpassa lärandet till gruppen vi arbetar med och att i det förstå individuella psykologiska processer och gruppdynamiska aspekter. Inspireras, fråga, samarbeta, våga testa och utvärdera. Varför och hur.

Johline Lindholm och Untold Communications står bakom Nubildning som är ett utrymme för att undersöka, utveckla, upptäcka och dela med sig av metoder som skapar förutsättningar för lärande för hållbar utveckling, ”lärande för samtiden”. #Nubildning är också en plats för att genom crowdsourcing samla konkreta exempel på lärandetillfällen för lärande för hållbar utveckling (LHU) och det material som använts vid lärandetillfället.

Första steget för Nubildning i att skapa förutsättningar för LHU är ett samarbete med utvecklaren av Cohero. Cohero är ett verktyg utformat som ett brädspel och behandlar gruppsykologiska processer samt förståelse för hur en grupp fungerar och hur individer

info@untold.se | www.untold.se

Annonser
Posted in: Gästbloggare