Artikelserie del 11 – Min framtidsvision för skolan, signerad Viktoria Struxsjö

Posted on 19 maj, 2013 av

2


Min drömskola har en vision som genomsyrar övergripande verksamhet, förhållningssätt hos pedagoger och elever samt pedagogik. Grundbulten att alla ska uppleva trygghet på arbetsplatsen ”skolan” omfamnar alla. Respekt, mångfald och oliktänkande är accepterat och uppnått och närvarar i samspel mellan elev – pedagog, pedagog – rektor och rektor – vårdnadshavare. Samtliga led och samtliga kontaktytor är utformade utifrån värdegrunder, fungerar, är levande och ständigt i förnyelse. Individuellt ansvar för arbetsmiljön är uttalat och efterlevs. Samverkan mellan hem och skola är given och skapad i en form som vi tillsammans funderat fram. Centrala styrdokument är implementerade hos elever och vårdnadshavare, och bidrar starkt till att vi vet vad vi gör, hur vi ska göra det och varför vi gör det.

Min drömskola har arbetslag som samarbetar kring elevers förmågor, tankar och förutsättningar. I arbetslagen ingår pedagoger, assistenter, socialpedagog, representant från elevhälsoteam och skolledning. Arbetslagens möten har pedagogisk inriktning där frågor om vem som skiter i att diska koppen i köket efter kaffet för länge sedan slutat ta tid i anspråk. Likt riddarna runt runda bordet sambedömer pedagogerna elevernas förmågor och lyfter förmågor i exempelvis bild att omfatta förmågor i exempelvis kemi. Förebyggande arbete kring elevers välmående, kunskapsresultat och eventuella behov av stödåtgärder har kort beslutsväg och pedagogerna ser att arbetet ger eleverna en arbetsro, ökar självkänsla och stärker kunskapsinhämtning.

Min drömskola har en rektor, skolledning, som vågar fatta beslut, om än obekväma sådana, och ett kollegium som kan ifrågasätta beslut men också acceptera dem och arbeta efter dem. Rektor leder arbetet och möjliggör för pedagoger och annan personal att fortbilda sig inom områden där det upplevs finnas behov, och att vara lärspridare på både den egna skolan, och skolan strax bredvid. Rektor är, tillsammans med personal och elever, goda ambassadörer för verksamheten, och känner stolthet över den. Timplan är hävd, moduler luckrats upp och eleverna erbjuds såväl estiska som fördjupande teoretiska kurser inom ramen för arbetsdagen. Intressen inom teknik och idrott tas till vara på och införlivas i scheman. Salar är fullrustade, anpassade efter ämne och kan ställas om till andra användningsområden utöver det traditionella. Lärplatser, grupprum och uppehållsytor är utformade av personal och elever vilket möjliggör reflekterande och livfull verksamhet.

Min drömskola bedriver entreprenöriellt lärande såväl i skolan som utanför. Kontakten med omvärlden är tydlig, förberedelserna för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle motiverande. Eleverna har flertalet råd där de diskuterar frågor som berör allt från pedagogik till skolcafé. De stöttas i arbetet av genuint engagerade pedagoger och tränas i att utrycka åsikter, argumentera för sin sak och se utmaningar istället för problem och hinder. Eleverna beskriver hur de ser på lärande, livet och framtid. Pedagogen antecknar och strävar efter att skapa plattformar som fungerar.

Min drömskola har engagerade medarbetare som upplever meningsfullhet, meningsskapande och progression, som får stöd från förvaltning och politik att bedriva den verksamhet som just nu är mest anpassad till omgivande samhälle och som imorgon kan modifieras i takt med förändringar utanför” klassrummet. Min drömskola är jag högst delaktig i att skapa och förverkliga. På lokal, regional och nationell nivå. Min drömskola inkluderar fler än ”mina” elever” och ”min skola”, och är del av en helhet vars strukturella system skapats med evidensbaserade studier, pedagoger, föräldrar, rektorer, kuratorer, elever och omgivande samhälle.

Annonser