Artikelserie del 9: Min framtidsvision för skolan, signerat Therese Linnér

Posted on 12 maj, 2013 av

0


– Lärande i fokus.
– Ömsesidig respekt.
Det är min drömskola.

”Min drömskola är en skola som vilar på demokratisk grund med lärandet i fokus. Där
elever tillåts pröva och ompröva sina färdigheter för att utveckla och fördjupa sina
kunskaper. Där elever utmanas att ta nästa kliv i sin utveckling genom att mötas av
tilltro som leder till att man utvecklar sina förmågor. Förmågor som gör att man får
redskap för att kunna ifrågasätta, dra slutsatser och sammanföra information och på så
sätt formulera egna åsikter. Drömskolan genomsyras av en tro på att alla kan, att alla
har något att bidra med och att alla kan utmanas eftersom vi lära av varandra.”

När jag tar klivet utanför mitt klassrum och lyssnar på hur man pratar om skolan på
olika nivåer i skolorganisationen och i vårt samhälle så känner jag ibland en hopplöshet.
En hopplöshet och en förundran över att man när man pratar om en organisation som
arbetar med lärande inte är tillåtande i att vi alla ständigt lär.

Min önskan är att man på alla nivåer i skolorganisationen och i samhället tar sitt ansvar
för att lyfta skolan istället för att som nu lägga tid på att leta fel och syndabockar och
därmed lägga över ansvaret på den eller de som finns längre ner i organisationen.

Genom att lappa och laga ett befintligt system utan att ställa de övergripande frågorna
som leder utvecklingen framåt så blir vi fast i något som inte alltid fungerar väl. I min
drömskola tar alla nivåer i samhället sitt ansvar för att lyfta skolan och ställa den
övergripande frågan Vad ska vi ha skolan till? När det är gjort dyker alla, oavsett var i
organisationen, ner i frågan: Hur organiserar vi skolan/lärandet för att uppnå de målen?

Jag önskar att i en snar framtid så står lärandet i fokus och det finns en vilja hos alla att
lyfta svensk skola. Det finns mötesformer för beslutsfattare och professionen där det
är elevers lärande, vår framtid som står i fokus. Ett samspel mellan alla som arbetar
med skola och skolutveckling och som låter verksamheten vara grundad i forskning och
goda exempel för att alla, på alla nivåer, ska kunna skapa nya goda exempel som leder
utvecklingen och lärandet framåt.

Eller som Hans-Åke Scherp har uttryckt det
”Variation och olikhet ska inte standardiseras med evidence och best practice utan bilda
underlag för egen kunskapsbildning och next practice.”

En dröm som vi närmar oss hoppas jag!

Annonser