Betyg och Nationella prov ersätter skriftliga omdömen

Posted on 23 april, 2013 av

5


Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i årskurs 1-5 och avskaffas helt i årskurs 6-9 enligt förslag från regeringen.

– Lärarna ska ägna sig åt undervisning och inte åt byråkrati, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Kunskapsuppföljningen är central för skolan, men de senaste åren har informationen till föräldrarna förbättrats på flera andra sätt. Det är idag fler nationella prov, fler steg i betygsskalan och betyg ges från och med årskurs 6.

Regeringen föreslår därför att skollagens krav på skriftlig information i IUP, dvs. om framåtsyftande insatser och skriftliga omdömen, förändras.

  • I årskurserna 1-5 finns kravet på IUP kvar, men IUP ska lämnas minst en gång per läsår, istället för som tidigare minst en gång per termin.
  • I årskurserna 6-9, där eleverna får betyg varje termin, avskaffas kravet på IUP helt.
  • Skolverket bör ges i uppdrag att revidera sina allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, i syfte att förenkla utformningen av dokumentet.
  • Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis genomföras minst en gång varje termin, för samtliga årskurser, och kraven på vad de ska innehålla förtydligas.

– Det viktiga är innehållet i informationen, inte den exakta formen, säger Jan Björklund.

Nu remitteras förslaget och regeringen planerar att ändringarna kan träda i kraft i november, efter en proposition till riksdagen.

Denna text är ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Pressmeddelandet väcker en hel del följdfrågor. Har IUP-skrivande med undervisningen att göra eller är det endast byråkrati? Vilket syfte fyller IUP:erna? Ger nationella prov och betyg tillräckligt med information till elever och föräldrar? Blir informationen till hemmen bättre när vi ersätter skriftliga omdömen med betyg och prov? Hur förmedlas informationen bäst, via skrift eller samtal?

Vad tycker du? Skriv och berätta!

Annonser