Lyft skoldebatten!

Posted on 2 april, 2013 av

0


Debatten om statligt ägande vs. kommunalt ägande av skolan är en övergripande fråga som länge tagit stor plats i media. Lärarfacken är inte överens i frågan, inte heller politikerna. Den heta potatisen är vad det finns för ”bevis” för att det ena eller andra alternativet skall vara bättre. I debatten syns ofta åsikter och osäkra slutsatser, sällan förankrade argument.

Ett vanligt argument är jämförelsen mellan skolresultaten från när staten var ägare och från det att kommunen tog över. Ett argument vi återfinner även i det senare debattinlägget från 13 namnkunniga skol- och kulturdebattörer i DN den 26 mars:

De svenska grundskoleeleverna har förmodligen aldrig varit så framstående som i mitten av 1990-talet. Sedan slog effekterna och konsekvenserna av decentraliseringsreformerna igenom.

Vi ser att decentraliseringen påverkat skolan med minskad likvärdighet – och en ökande orättvisa. Trots goda intentioner har decentraliseringen av skolan misslyckats, bland annat eftersom den kombinerades med ekonomiska besparingar i kommunerna. Skolan i dag är vare sig likvärdig eller kompensatorisk.

Problemet med denna jämförelse är att det finns så många andra faktorer som spelar in på skolresultaten under åren som skolan kommunaliserats. Kunskapssynen har förändrats och vi har ett skolsystem som inte hunnit anpassa sig till samhällsutvecklingen. Friskolereformen är en annan faktor, som debattörerna själva lyfter.

När SKL svarar på debattinlägget från den 26 mars i DN tar de ett makroperspektiv och gör det till en mikrofråga:

Skolans utmaningar handlar inte om kommunal eller statlig skola. Det handlar i stället om att utveckla undervisningen.

#skolvåren förbryllas ofta över hur en sådan stor fråga som skolans framgång så ofta reduceras till en fråga om vad varje lärare gör i klassrummet. Med det inte sagt att det är en oviktig fråga, men om vi backar några steg och tittar på skolan så ser vi att strukturerna sett ut på mer eller mindre samma sätt i 150 år – sedan skolans första dag. Samtidigt kan vi konstatera att dagens samhälle har få referenser som fortfarande är aktuella, med det samhället vi levde i för 150 år sedan. Knape och Stockhaus skriver själva i debattinlägget för SKL att samhället genomgått stora förändringar bara de senaste 40-50 åren. Därför förbryllar det när de i samma andetag skriver ”Låt oss lägga idén om en stor omstöpning av skolan åt sidan.” Genom att plocka ut skolans problem och göra dem till en undervisningsfråga lägger man indirekt skulden på varje hårt arbetande lärare i varje klassrum ute i landet. Denna retorik är något som #skolvåren vänder sig emot! Vi måste börja diskutera skolan på de nivåer som möjliggör framgångar. På formuleringsarenan och transformeringsarenan, som Göran Linde skulle säga. Vi måste fundera på varför vi har en skola och hur den skolan skall organiseras för att beredas möjligheter att lyckas med sitt uppdrag!
Så SKL, när ni ställer frågan ”Hur skulle en lärare bli bättre pedagog med ett statligt huvudmannaskap? ställer #skolvåren motfrågan ”Hur skulle skolan kunna organiseras bättre med ett statligt huvudmannaskap?

Om skolan skall ha ett statligt ägande eller ej står inte helt klart. Det är en fråga som behöver diskuteras vidare för att vi skall kunna fatta ett välinformerat beslut i saken. Men förutom det konstaterar dessa 13 skol- och kulturdebattörer några saker som #skolvåren direkt kan skriva under på, i sitt debattinlägg. Nämligen frågorna om att skolan måste ses som ett nationellt ansvar, att golvet skall ha en direkt pipeline in till beslutsfattarna, lärarnas och skolornas friutrymme och alla elevers rätt till en fantastisk skola:

Det måste vara raka rör mellan staten, som garanterar den nationellt likvärdiga skolan, och dem som har ansvaret för att utföra det hela, nämligen rektorer och lärare. Vi menar att skolan skall vara ett tydligt nationellt ansvar som hela landet står bakom för att säkra att varje skola är en bra skola. Skolan behöver ett klart statligt ansvar som ger lärarna och skolorna stor frihet att agera inom de ramar och regleringar som ges. Målet är att varje elev ska få den skolgång han eller hon har rätt till.

Vi ser fram emot att lyfta skoldebatten tillsammans med samtliga författare till inläggen ovan och alla ni andra som vill vara med och skapa världens bästa skola. Vi ses i Varberg 18-19 juni på #skolvåren afk i Varberg. Anmäl dig här.

Läs hela debattinlägget från den 26 mars på dn.se här.

Läs SKL:S svar på dn.se här.

Annonser
Posted in: Uncategorized